FAQ

Voor de goede orde dienen wij hier te vermelden dat wij niet aansprakelijkheid zijn voor gevolgen uit individuele arbeidsovereenkomsten. Naast een al dan niet toepasselijke CAO spelen er bij elke concrete en individuele arbeidsovereenkomst diverse factoren een rol waar wij geen zicht op hebben. Te denken valt aan aanvangstijdstip, regiem CAO bij aanvang, duur dienstverband etc. Voor advies over concrete arbeidsovereenkomsten, verwijzen wij u naar een terzake deskundig jurist en wijzen er op dat in de arbeidsovereenkomst onder enige regime door een werknemer verkregen rechten moeilijk teniet kunnen worden gedaan. Let ook op de periode van Algemeen Verbindend Verklaring van andere wellicht toepasselijke CAO’s.
 • Cao algemeen

  Iedere Horecaondernemer die lid van het NHG is en de contributie heeft betaald, mag direct de NHG CAO toepassen. De hele CAO is op de individuele arbeidsovereenkomsten van toepassing, echter alleen indien werknemer lid is van ABGP of werknemer en werkgever samen tot overeenstemming zijn gekomen dat de CAO van toepassing is. Verstandig is om in die gevallen in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de NHG CAO op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Op die manier zijn ook toekomstige versies automatisch van toepassing.
  Wanneer de NHG CAO van toepassing is, kunnen eventuele wijzigingen in arbeidsvoorwaarden alleen ten gunste van de werknemer zijn. De NHG CAO geldt als minimum.
  KHN leden kunnen direct lid worden van het NHG. KHN leden kunnen echter pas de NHG CAO toepassen als zij geen KHN lid meer zijn en de KHN CAO, inclusief nawerking, beëindigd is. KHN leden die hun KHN-lidmaatschap willen beëindigen, dienen hun lidmaatschap voor het volgend jaar telkens vóór 1 oktober op te zeggen. Zodra u NHG lid bent kunt u gebruik maken van de kortingsregelingen en kunt u (onder voorwaarden) de NHG CAO toepassen. Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat.
  Een CAO kan Algemeen Verbindend worden verklaard (AVV) door de minister. Dit betekent dat afspraken die in een CAO vastgelegd zijn, voor iedereen in die branche gelden, behalve voor werkgevers en hun werknemers in de horeca die van de betreffende CAO gedispenseerd zijn.
 • Loon & arbeid

  De NHG-CAO laat u vrij, maar u dient wel duidelijke loonschalen te maken die in uw bedrijf gelden. Bovendien mag u nooit minder betalen dan het wettelijk minimum(jeugd)loon (WML).
  De werkgever maakt zelf functieomschrijvingen met daaraan gekoppeld een bij elke functie passend salaris. Uiteraard is het wettelijk minimum loon de ondergrens.
  De CAO regelt geen reiskostenvergoeding. U kunt bij de belastingdienst informeren naar fiscale mogelijkheden.
  Bij ontevredenheid raden wij u aan reeds in een vroeg stadium schriftelijk bij te houden wat er voorvalt in de relatie met uw werknemer. Maak van een evaluatie- of waarschuwingsverslag een schriftelijk rapport en reik dat ook uit aan uw werknemer, waarbij u deze een exemplaar in elk geval voor ontvangst laat tekenen. Voor akkoord mag uiteraard ook, maar omdat erkenning van de kritiek meestal niet voor de hand ligt, is in elk geval van belang dat voor ontvangst getekend is.
  In het rapport vermeldt u de incidenten: de dag en het moment, wat er is gebeurd, wie er bij aanwezig waren, wat heeft u voor actie ondernomen, wat was de reactie van uw medewerker, welke afspraken heeft u gemaakt of welke eisen heeft u gesteld en op welke termijn heeft u uitgesproken verbetering te willen zien.
  We adviseren u bovenstaande zaken vast te leggen en eventuele gemaakte afspraken met uw medewerker schriftelijk aan hem/haar te bevestigen.
  De werkgever kan bij een ernstig conflict de werknemer op staande voet ontslaan. Dit ontslag dient per direct in te gaan. Echter, dit ontslag op staande voet kan altijd getoetst worden door de rechter. De reden moet zeer ernstig zijn en de werkgever dient dit aan te tonen. Indien de rechter het ontslag op staande voet niet terecht acht, blijft de werknemer in dienst. Vraag altijd juridisch advies vóórdat u over gaat tot ontslag op staande voet. Bedenk daarbij dat het ontslag op staande voet zo spoedig mogelijk na het voorval dient te worden gegeven, liefst binnen een dag na het gebeurde en schriftelijk, aangetekend en met opgave van redenen.
  Ja, dat mag indien uit de arbeidsovereenkomst blijkt dat “geen werk, geen loon" van toepassing is. Veelvuldig te laat komen kunt u vastleggen in een schriftelijke waarschuwing. Het kan zelfs reden zijn voor ontslag.
  De wet of de CAO verplichten u daar niet toe. Het staat u vrij om voor uw onderneming hier interne afspraken over te maken. De CAO geldt als minimum: u mag in overleg met uw werknemers van de cao afwijken, mits de afwijkende afspraken voor de werknemer gunstiger zijn dan de cao-bepalingen.
  Ja dat kan, maar de werknemer heeft recht op 4 vrije zondagen per 13 weken. Zie de CAO artikel 28.
  Ja, er gelden maxima. Wij verwijzen naar de CAO, artikel 28.

  Een nationaal erkende feestdag is alleen een vrije dag als dat in de cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken. In de NHG-cao zijn geen feestdagen aangewezen als vrije dagen. Wel bestaat op grond van de cao recht op een toeslag wanneer gewerkt wordt op eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

  U bent niet verplicht een werknemer op deze feestdagen vrij te geven. En als een werknemer vrij wil nemen, zal een vakantiedag opgenomen moeten worden.

  Een toeslag van 50% in tijd of geld is verplicht op beide kerstdagen en nieuwjaarsdag. Zie de CAO, artikel 23
  Niet zo snel, pas na 988 gewerkte uren per 26 weken. Voor meer inhoudelijkheid verwijzen wij naar de CAO, artikel 29.
 • Arbodienst

  Ongeacht of de werkgever de maatwerkregeling of de vangnetregeling kiest, dient hij minimaal één van de werknemers als preventiemedewerker aan te wijzen. Voor bedrijven met 15 of minder werknemers geldt dat de werkgever deze taak zelf op zich kan nemen. De preventiemedewerker moet zorg dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico's in het bedrijf.
  De taken van de preventiemedewerker bestaan onder andere uit:
  - voorlichten over het onderhoud van de apparaten
  - het bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen
  - instructie geven over het werken met gevaarlijke stoffen
  De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) van het bedrijf en het bijbehorende plan van aanpak vormen de basis van wat de preventiemedewerker moet weten. De preventiemedewerker hoeft geen cursus te volgen, zolang hij of zij maar beschikt over de kennis van de activiteiten van het bedrijf en de daarmee samenhangende arbo-risico's. De werkgever blijft echter eindverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Zie www.rie.nl.
  Werkgevers zijn verplicht om een arbobeleid te voeren, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. De overheid stelt doelen vast voor de mate waarin werknemers moeten worden beschermd. Bedrijven dienen zich deskundig te laten ondersteunen bij preventie- en verzuimaanpak, maar er zijn alternatieven voor het contract met een arbodienst. Als werkgever kunt u nog steeds kiezen voor een contract met een arbodienst. Maar u kunt ook kiezen voor maatwerk, bv: het inhuren van externe arbeidsdeskundigen voor bepaalde taken en daarnaast een van uw eigen medewerkers opleiden tot gecertificeerd arbodeskundige.
 • Scholing

  - Uw bedrijf dien als leerbedrijf erkend te zijn door SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze erkenning kunt u aanvragen via www.sbb.nl.
  - Het SBB toetst een bedrijf dat leerbedrijf wil worden op een aantal criteria. Deze eisen kunnen worden opgevraagd bij SBB.
  - Het beroepsonderwijs kent twee leerwegen:
  1. De beroepsbegeleidende leerweg waarbij leerlingen via het werkend leren een opleiding in een leerbedrijf krijgen. De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst.
  2. De beroeps opleidende leerweg waarbij leerlingen stage lopen in een leerbedrijf. De leerling heeft een stageovereenkomst.
  Het is het NHG bekend dat Horeca Nederland een staatje met lonen voor leerlingen met de bonden is overeengekomen. Deze staat geldt niet voor NHG-leden, als zij niet aan de Horeca Nederland CAO gebonden zijn. In dat geval hoeft u een leerling geen hoger loon dan het minimumloon te betalen, als u geen hoger loon dan het minimumloon afspreekt. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de markt met zich meebrengt dat leerlingen dan naar andere bedrijven stappen. Dan kunt u naar eigen inzicht onderhandelen.
 • Ziekte

  U betaalt op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de laatste 13 weken. Na 6 maanden betaalt u nog 70%.
 • Vakantiewerk

  Kinderen en jongeren mogen niet zonder meer werken. In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het arbeidsomstandighedenbesluit, dat voortvloeit uit de Arbeidsomstandighedenwet, staan strenge regels. Voor kinderen van 15 jaar of jonger geldt zelfs een verbod op het verrichten van bepaalde arbeid (o.a. werken met machines, meer dan 10kg tillen). Zij mogen alleen bij uitzondering en dan onder strenge voorwaarden werken. Jeugdigen van 16 en 17 jaar mogen wel werken, maar bepaalde werkzaamheden zijn voor hen verboden (werk dat groot gevaar op kan leveren voor hun veiligheid en gezondheid). Voorlichting en toezicht is altijd noodzakelijk. Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is specifieke informatie te vinden over het arbeidsverbod en de uitzonderingen daarop voor kinderen tot en met 15 jaar, en over de regels voor jongeren van 16 en 17 jaar. www.szw.nl.
 • NHG lidmaatschap

  U kunt uw bedrijf als lid, via de mail aanmelden, bij het secretariaat van het NHG. Vervolgens ontvangt u een aanmeldingsformulier.
  Nee, u betaalt alleen voor de resterende maanden van het kalenderjaar.
  Ja dat moet inderdaad. En iedere vestiging betaalt contributie.
  Als NHG-lid bent u van die "AVV" gedispenseerd. U blijft de NHG-CAO toepassen.
  Dat kan, maar als ook daar een CAO geldt, zal de werknemer met een bestaande arbeidsovereenkomst zich beroepen op de gunstigste voorwaarden van beide CAO's. Wij adviseren dat niet.
  Natuurlijk kan dat. Maar wellicht valt u dan onmiddellijk onder een andere – verplicht gestelde - CAO, dus wees voorzichtig met zomaar opzeggen. Informeert u eerst even bij ons secretariaat.
  Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk, per mail of aangetekend schrijven, voor 1 december voorafgaand aan het einde van het lopende kalenderjaar. U ontvangt van het secretariaat binnen 8 dagen na ontvangst van uw opzeggingsbrief een schriftelijke bevestiging van opzegging. Op dat moment is uw lidmaatschap officieel opgezegd en zal dit eindigen per 31 december van dat jaar. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend jaar.